Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

palliatief verlofPalliatief verlof is een vorm van loopbaanonderbreking zodat men kan zorgen voor een ongeneeslijk zieke persoon die zich in de terminale fase bevindt.

 

Elke werknemer in de privé- en de openbare sector heeft het recht zijn loopbaan hiervoor te onderbreken, ook al is hij geen familielid van de zieke. Een werknemer kan tweemaal verlof voor palliatieve ondersteuning nemen, te beginnen met een maand en verlengbaar met nog een maand. Het verlof kan zowel voltijds als deeltijds worden opgenomen. De financiële vergoeding die men ontvangt, is afhankelijk van het regime waarmee men zijn loopbaan onderbreekt. Als de patiënt overlijdt vóór het einde van de loopbaanonderbreking kan men kiezen of men in loopbaanonderbreking blijft tot de voorziene datum of dat men het werk vroeger hervat.

 

Om een onderbrekingsuitkering te ontvangen, dient men een aanvraag in bij de dienst loopbaanonderbrekingen van de RVA. Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een attest van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve zorg nodig heeft.